Regulamin

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 4. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej w formularzu rezerwacji
 5. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 6. Boski Zakątek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
 • nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
 • stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
 • odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
 • odmawia dokonania pre-autoryzacji na karcie
 1. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 3. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w pokoju lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 4. Większe niż normalne zużycie ręczników lub pościeli skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 5. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Boskiemu Zakątkowi oraz osobom trzecim zarówno w pokoju jak i w nieruchomościach wspólnych, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Boskiego Zakątka lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 6. Boski Zakątek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
 7. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Boski Zakątek zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
 8. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę.
 9. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku uruchomienia czujnika lub wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Boski Zakątek ma prawo obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 10. W Boskim Zakątku obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego
 11. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania czystości w pokoju, w korytarzu oraz utrzymywania wynajętego pokoju w należytym stanie.
 12. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku konieczna będzie interwencja właściciela Boskiego Zakątka lub wezwana do interwencji zostanie policja, Boski Zakątek uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 13. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić wynajmowany pokój w celu skontrolowania jego stanu.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do pokoju oraz piloty do bramy wjazdowej. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę.
 15. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli Boskiego Zakątka nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 16. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla firmy Małgorzata Boska Boski Z.

Copywright 2020 © Małgorzata Boska Boski Z

Creative Studio: Innovated.pl